پایین آمدن فشار پکیج

در این مورد دودلیل و جود دارد

۱- وجود نشتی در مدار گرمایش

۲- وجود هوا در مدار گرمایش
در صورت هرگون راهنمایی و یا تعمیرات با شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.