برای افزایش عمر پکیج چه باید کرد

۱- در قسمت ورودی آب شهر به پکیج یک عدد سختگی یا فیلتر پلی فسفات نصب کنید .

۲-نصب صافی برنجی در قسمت شیلگ برگشت پگیج نصب کنید که باعت جلوگیری از جرمها و روسوبات به داخل پکیج می شود .

۳- استفاده از محلول ضد رسوب در داخل رادیاتور ها

جهت راهنمایی و نصب موارد فوق به شماره تلفن ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰ تماس حاصل فرمایید.