خطای ۵۰ ۷۰ پکیج ایران رادیاتور

شرح عیب :
۱-خراب بودن ان تی سی آبگرم مصرفی می باشد
در پکیج های امروزه ان تی سی به صورت مستغرق و کلیپسی میباشد که در مستغرف برروی لوله مسی و یا هدرولیک یاخمان کلکتور نصب می شود.
۲- خراب بودن برد
جهت هرگونه راهنمایی در زمبنه تعمیرات با ما تماس بگیرید ۰۹۱۵۰۴۰۶۱۱۰

۲